โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.ต.รังษี ธีระศิลป์’ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.ต.รังษี ธีระศิลป์’ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10
7 พฤศจิกายน 2563
704

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พลตรี รังษี ธีระศิลป์" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10

7 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน โดยให้นับเวลาราชการต่อเนื่อง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ .. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ .. 2560

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตรี รังษี ธีระศิลป์ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โดยให้นับเวลาราชการต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

 

 

160475989927

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: