เริ่มแล้ว! 'คนละครึ่ง' และ 'ช้อปดีมีคืน' ใช้สิทธิวันแรก 23 ต.ค.63

เริ่มแล้ว! 'คนละครึ่ง' และ 'ช้อปดีมีคืน' ใช้สิทธิวันแรก 23 ต.ค.63

วันนี้! มาตรการ "คนละครึ่ง" และ "ช้อปดีมีคืน" เริ่มใช้สิทธิวันแรก 23 ต.ค.63 พร้อมสรุปรายละเอียดมาตรการคนละครึ่งซื้อสินค้าผ่าน "เป๋าตัง" รวมถึงข้อกำหนดช้อปดีมีคืนในการซื้อสินค้า-บริการที่สามารถ "ลดหย่อนภาษี" ได้

สำหรับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาคประชาชน และช่วยเหลือสนับสนุนร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย โดยขณะนี้มี 2 มาตรการหลักๆ ที่จะเริ่มให้ใช้สิทธิได้วันนี้ หรือวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160336383597

1.มาตรการ "คนละครึ่ง"

มาตรการที่รัฐมุ่งหวังให้เกิดการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อย หาบเร่ และแผงลอย โดยรัฐจะสนับสนุนเงิน 50% และผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องออกเอง 50% โดยกำหนดเงื่อนไขว่าในแต่ละวันวงเงินที่รัฐให้นั้นจะไม่เกิน 150 บาท/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทตลอดทั้งมาตรการ ซึ่งเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-23.00 น.เท่านั้นในแต่ละวัน

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง จะต้องเติมเงินเข้าไปในแอพพลิเคชั่นก่อนเพื่อไว้สำหรับซื้อสินค้า หากวันนี้ต้องการซื้อสินค้า 400 บาท รัฐจะช่วย 150 บาท ส่วนผู้ที่มีสิทธิจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 250 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่จะใช้สิทธิได้ ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนที่ www.คนละครึ่ง.com หลังจากนั้นจะได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เนื่องจากได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปแล้วรวม 3 เดือน วงเงินเพิ่มเติมอีกเดือนละ 500 บาท 

สำหรับการใช้จ่ายนั้น จะไม่ใช้เงินสดเลย แต่จะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งจะต้องเข้าไปโหลดแอพพลิเคชั่นนี้มาก่อน ลงทะเบียนให้เรียบร้อย และต้องเติมเงินเข้าไปแอพพลิเคชั่น เพราะการซื้อสินค้าหรืออาหารต่างๆ ต้องใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น รวมถึงใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นด้วย โดยสังเกตร้านค้าที่เข้าร่วมได้จากสัญลักษณ์โครงการคนละครึ่ง หรือค้นหาร้านค้าได้จากเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

"อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ได้รับ SMS ยืนยันแล้ว หากไม่ใช้ภายใน 14 วัน ก็จะถูกตัดสิทธิ ซึ่งสิทธินั้นจะถูกนำกลับไปเข้าระบบลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้คนอื่นได้ลงทะเบียนรับสิทธิต่อไป นอกจากนี้หากใครได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ได้ หมายความว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น"

160295419561

2.มาตรการ "ช้อปดีมีคืน"

มาตรการช้อปดีมีคืน อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบ VAT โดยเป็นการซื้อสินค้าที่เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2563 ที่จะต้องยื่นในเดือนมีนาคม 2564 โดยมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งต้องซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT เท่านั้น โดยการลดหย่อนภาษี สามารถได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

โดยมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงประเภทของสินค้าและบริการที่เข้าร่วม กับที่ไม่เข้าร่วมมาตรการลดหย่อนภาษี ไว้ดังนี้

1) สินค้าและบริการที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้แก่ 

  • สินค้าและบริการทั่วไป
  • สินค้า OTOP
  • หนังสือ ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

2) สินค้าและบริการที่ "ไม่" เข้าร่วมมาตรการ ได้แก่ 

  • เหล้า เบียร์ ไวน์
  • บุหรี่หรือยาสูบ
  • ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ
  • ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ
  • ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์
  • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
  • ค่าที่พัก โรงแรม

โดยมาตรการนี้ไม่ต้องลงทะเบียน แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และต้องเป็นผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่ง