ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19
13 ตุลาคม 2563
930

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก

ประกอบกับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ ให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public healthemergency of international concern (PHEIC)) ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในประเทศให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และให้ประชาชนในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) พร้อมๆกับประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนดังกล่าว รวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการจัดทำบันทึกความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการวิจัย การพัฒนาการผลิตวัคซีนเพื่อดำเนินการให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ล่วงหน้า

ข้อ ๔ การทำบันทึกความตกลงและร่วมมือตามข้อ ๓ หากจะมีข้อผูกพันทางงบประมาณ ในลักษณะการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า (Advance Market Commitment; AMC)ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่นๆ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ และสามารถจัดหาวัคซีนตามเงื่อนไขในบันทึกความตกลงและร่วมมือดังกล่าว

ข้อ ๕ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติประสานกับสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19))

ข้อ ๖ ให้กรมควบคุมโรคดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนที่จัดหามาตามข้อ ๓

สำหรับรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย ผู้ผลิตวัคซีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการคลังวัคซีน กระจายวัคซีนตามแผนการบริหาร จัดการวัคซีนและรับผิดชอบในการดูแลระบบลูกโซ่ความเย็น กำกับคุณภาพวัคซีนและมาตรฐาน การให้บริการวัคซีน ติดตามการกระจายวัคซีนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง