'ประธานฯเนชั่น' น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม

'ประธานฯเนชั่น' น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม

"ฉาย บุนนาค" ประธานเครือเนชั่น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ย้ำขอยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์สืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "รัชกาลที่ 9" ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ระบุว่า

'ประธานฯเนชั่น' น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม

หากใครเกิดมาทัน เห็นพ่อทรงงานเพื่อลูกทั้ง 65 ล้านคน... ทรงงานเพื่อประเทศชาติ ด้วยหงาดเหงื่อและแรงกาย
ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10...
นั่นคือ
1. ทาน (ทานํ) คือ การให้
2. ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
3. บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
4. ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
5. ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน

6. ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียรพยายามในการทำความสุขเพื่อส่วนรวม
7. ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
8. ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุลโดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม
9. ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
10. ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

ขอพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้ปกครอง ถ่ายทอดต่อเรื่องราวของท่านต่อลูกหลาน ให้รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดประมาณค่า... และให้ดูท่านไว้เป็นแบบอย่างแห่งการครองตน...

ข้าพเจ้า นายฉาย บุนนาค และครอบครัว ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พ่อหลวงรัชกาลที่ 9...

และขอยืนหยัดในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพื่อศาสน์ เพื่อสถาบันกษัตริย์สืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน