รมว.พม. แนะ พมจ.ทั่วประเทศ ดึง One Team จังหวัด แก้ปัญหาระดับพื้นที่

รมว.พม. แนะ พมจ.ทั่วประเทศ ดึง One Team จังหวัด แก้ปัญหาระดับพื้นที่
24 กันยายน 2563
120

รมว.พม. แนะ พมจ.ทั่วประเทศ ดึง One Team จังหวัด ร่วมแก้ปัญหาสังคมภายใต้ภาวะปกติใหม่ Up Skill, Re Skill & New Skill เสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด เสริมศักยภาพ ความรู้ ทักษะการทำงานทางสังคม

วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. ที่ห้องแม่น้ำแกรนด์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พมจ. : Up Skill, Re Skill & New Skill เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด และเสริมสร้างศักยภาพของความรู้ และทักษะในการทำงานทางสังคม

เพื่อการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ตลอดจนสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความท้าทายในการทำงานภายใต้ภาวะปกติใหม่ของ พม. 2564” โดยมีผู้บริหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 11 จากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรม

160094024314


นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางสังคม อาทิ การแก้ไขปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการขยายโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ สถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรไทยทุกช่วงวัย และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับกระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการจัดระบบสวัสดิการสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และสร้างเสริมเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 11 แห่ง 

ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พมจ. : Up Skill, Re Skill & New Skill

160094024136

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ตนขอขอบคุณ พมจ. ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่เต็มที่อย่างดีมากในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น พมจ. สงขลา เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศและจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเป็นข่าว ซึ่งเราใช้ระบบดูแลกันในพื้นที่ ด้วย One Team ที่เป็นทีมหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดช่วยกันทำทุกอย่าง แต่ไม่สามารถลงข้อมูลรายละเอียดในสื่อได้ทั้งหมด ทั้งนี้ อยากให้ พมจ. มานั่งประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัด แล้วรวบรวมผลงานและความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นส่งแผนงานมายังกระทรวง พม. ในส่วนกลาง โดยตนอาจจะเพิ่มเติมความคิดเห็นลงไป เพื่อนำไปเป็นแผนงานในการดำเนินงานต่อไป

สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง พม. เราต้องเดินไปข้างหน้าและต้องเป็นผู้นำซึ่งตนพยายามขับเคลื่อนงานดังกล่าว โดยขอให้บูรณาการเชื่อมโยงกันระหว่างทุกกรม และในส่วนของ พมจ. ขอให้นำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบดิจิตอลให้เรียบร้อย เมื่อเวลามีปัญหา เราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งเราต้องเปลี่ยนการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ให้เป็นสวัสดิการที่ยั่งยืน นำไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการ และตนอยากให้มีการลงพื้นที่กันอย่างจริงจัง ทั้ง พมจ. และ กระทรวง พม. ในส่วนกลาง เพื่อช่วยกันทำงานในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

"นอกจากนี้ สิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ คือ ประชาชนไม่ได้ต้องการถุงยังชีพ แต่ต้องการคนที่รับฟังปัญหา และเมื่อไปลงพื้นที่แล้ว เราต้องแก้ปัญหาให้ได้ เพื่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง" นายจุติ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง