เช็กที่นี่! มติครม. 22 ก.ย. 63 'แต่งตั้ง-โยกย้าย' ทุกกระทรวง-หน่วยงาน

เช็กที่นี่! มติครม. 22 ก.ย. 63 'แต่งตั้ง-โยกย้าย' ทุกกระทรวง-หน่วยงาน
22 กันยายน 2563
512

เช็กที่นี่! มติครม. 22 ก.ย. 63 "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง-หน่วยงาน

วันที่ 22 กันยายน 2563 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงาน กปร. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 คน ดังนี้  

1. ผู้ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกันเสนอ จำนวน 3 คน  

- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ด้านการอุดมศึกษา  

- นายกานต์ ตระกูลฮุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

- นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์   

 

2. ผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือก จำนวน 6 คน  

- รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ด้านการอุดมศึกษา 

- รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ด้านการอุดมศึกษา 

- รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

- นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

- นายบัณฑูร ล่ำซำ ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์  

- นายพณชิต กิตติปัญญางาม ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์   

3. ผู้ซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

กระทรวงแรงงาน

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้  

 

1. นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

2. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบเกษียณอายุราชการ 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


สำนักนายกรัฐมนตรี

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

1. นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 

2. นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำนักงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 

 

1. หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 

 

2. นายอนันต์ แก้วกำเนิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 

 

3. นายสมมิตร โตรักตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 

 

4. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 

 

1. ให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  


2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้   

- นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์)  

- นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการกีฬา) 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

 

กระทรวงมหาดไทย

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช) จำนวน 5 คน ดังนี้ 

 

1. รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

3. ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล ผู้ประสานงานสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA)  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

กระทรวงแรงงาน 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 จำนวน 14 คน เนื่องจากคณะกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

1. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

2. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

3. นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

4. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

5. นางสาวศุภานัน ปลอดเหตุ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

6. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

7. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

8. นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

9. นางสาววันเพ็ญ เจียรยืนยงพงศ์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

10. นายอ่อนสี โมฆรัตน์ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

11. นายพิจิตร ดีสุ่ย ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

12. นายไพโรจน์ วิจิตร ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

13. นายสมชาย มูฮัมหมัด ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

14. นายวีรสุข แก้วบุญปัน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง