'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' 50,000 บาท จาก 'ออมสิน' ขอกู้ได้ใน 5 ขั้นตอน

'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' 50,000 บาท จาก 'ออมสิน' ขอกู้ได้ใน 5 ขั้นตอน

เปิดรายละเอียดและเงื่อนไข "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 50,000 บาท จากธนาคาร "ออมสิน" สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ พร้อมวิธีขอสินเชื่อทำเองได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

ธนาคาร "ออมสิน" ออกสินเชื่อโครงการ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก พื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวม 5 ขั้นตอนการ "ลงทะเบียนขอสินเชื่อ" เสริมพลังฐานราก ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังต่อไปนี้

อัพเดท :  'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' เต็มแล้ว! สินเชื่อธนาคาร 'ออมสิน' โครงการไหนยังกู้ได้อีกบ้าง?

  

1) ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อ 

ผู้ที่ต้องการขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จาก "ธนาคารออมสิน" ในครั้งนี้ ควรตรวจสอบหลักเกณฑ์ของสินเชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง ว่าตรงตามที่ธนาคารต้องการหรือไม่ โดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
- ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

160006685882

 2) เตรียมเอกสารที่ เอกสารใช้ในการขอกู้ 

2.1  ผู้ประกอบการรายย่อย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
- เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
- เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
- ไม่ต้องตรวจกิจการ

2.2  ผู้มีรายได้ประจำ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
- เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
- เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

3. เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสินเพื่อลงทะเบียน 

เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือก ลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน" หรือคลิกที่ลิงก์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/

159972058433

4. อ่านรายละเอียดของสินเชื่อเพื่อทำความเข้าใจการคิดดอกเบี้ย การชำระคืน และเงื่อนไขอื่นๆ ก่อนเลือก "ยืนยันตามข้อตกลง" 

160006754589

160006754590

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรายได้ และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่อยเลือก "ลงทะเบียน"

159972073288

159972087299

เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อจะต้องการติดต่อกลับจากธนาคาร หรือตรวจสอบสถานะการสมัครด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/

159972113473

159972113426

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ ดังนี้ GSB Call Center 1115 และ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th