ประกาศแต่งตั้ง 'สำราญ รอดเพชร' เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประกาศแต่งตั้ง 'สำราญ รอดเพชร' เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
7 กันยายน 2563
10,670

ลงราชกิจจาฯแล้ว ประกาศแต่งตั้ง "สำราญ รอดเพชร" เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งนายสำราญ รอดเพชร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

159948378237

ที่มา - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/203/T_0018.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง