โมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ สู่งานวิจัยและนวัตกรรม

โมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ สู่งานวิจัยและนวัตกรรม
22 สิงหาคม 2563
212

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องความร่วมมือกับ “บ้านปูฯ” เปลี่ยนความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานไทยในยุค New Normal ด้วย Digital Transformation

ความท้าทายของสถาบันการศึกษาในยุค New Normal คือการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้นิสิตมีความพร้อมต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยการติดอาวุธให้นิสิตด้วยทักษะและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานและธุรกิจได้ทันทีหลังจบการศึกษา

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation: ScII) รุกโมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ ให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในยุค New Normal และสร้างสรรค์โซลูชันที่สามารถต่อยอดใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ ผ่านการลงนามความร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดจนนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานจากประสบการณ์เกือบ 40 ปีใน 10 ประเทศทั่วเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและดิสรัปชันในภาคธุรกิจ และร่วมสรรสร้างโลกพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง ScII และบ้านปูฯ ในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 องค์กร รวมทั้งเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ข้อตกลงนี้จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาเพื่อให้สามารถต่อยอดไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

โดยจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลในมาตรฐานระดับภูมิภาค การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมทัพทุนมนุษย์ของประเทศ และการแก้ปัญหาในสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ซึ่งนอกจากจะตรงกับวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ แล้ว ยังสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถาบัน จึงถือเป็นโอกาสที่มีค่าอย่างยิ่งทั้งต่อ 2 องค์ครและอนาคตของสังคมไทย

จรียา เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ดิจิทัล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ในวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่เทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่ หรือ 3Ds ที่ได้แก่ การกระจายตัวของแหล่งผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Decentralization) 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด (Decarbonization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการระบบพลังงาน (Digitalization) ผ่านกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและพาเราก้าวสู่ความสำเร็จที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อน Digitalization คือความพร้อมด้านบุคลากร บ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”เราจึงยินดีและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานที่เราสั่งสมมาเกือบ 40 ปี ให้กับบุคลากรและนิสิตของ ScII 

รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะ กลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทยต่อไป อีกทั้งบ้านปูฯ ยังจะได้รับมุมมองแนวคิดและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้บ้านปูฯ เข้าถึงโซลูชันที่ตอบโจทย์ในโลกยุค New Normal อีกด้วย 

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้านปูฯ และ ScII ทั้ง 2 องค์กรจะร่วมแบ่งปันทรัพยากรด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการฝึกงานของนิสิต ตลอดจนการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนับสนุนจากบ้านปูฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบในรูปแบบที่มีความยั่งยืน

ScII คาดหวังว่า บ้านปูฯ จะมอบหมายโครงการที่มีความสำคัญเพื่อกระตุ้นให้นิสิตของเราได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ พร้อมกับที่ทาง ScII จะอุทิศทรัพยากรทั้งทางด้านวิชาการและทรัพยากรบุคลลภายในของเราเพื่อสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ออกมาให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเรามุ่งหวังว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง