เปิด 4 ข้อสรุป! สภา 'ธรรมศาสตร์' หลังประชุมด่วนปมม็อบนศ.

เปิด 4 ข้อสรุป! สภา 'ธรรมศาสตร์' หลังประชุมด่วนปมม็อบนศ.
13 สิงหาคม 2563
3,132

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปประชุมด่วนปมม็อบนศ. 4 ประเด็น ย้ำจุดยืนสถาบันการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกประชุมด่วน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่องเหตุการณ์การชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมในวันนี้ จะเป็นการประชุมลับ คาดว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะออกแถลงการณ์ให้ได้ทราบอีกครั้ง ซึ่งรายชื่อของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้

1.ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
2.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. คณิต ณ นคร
3.รองศาสตรจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
4.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.นางเกศรา มัญชุศรี
6.ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
7.ศาสตราจารย์ดร. จรัญ จันทลักขณา
8.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
9.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
10.ศาสตราจารย์ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
11.ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี
12.ศาสตราจารย์ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
13.ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
14.ดร. พินิจ บุญเลิศ
15.นายมานิจ สุขสมจิตร
16.ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
17.ศาสตราจารย์ดร. สกนธ์ วรัญญวัฒนา
18.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) หิรัญ รดีศรี
19.รองศาสตราจารย์ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
20.รองศาสตราจารย์ดร. อนุชาติ พวงสำลี
21.รองศาสตราจารย์ดร. ธีรเจีย ศิริพงษ์กุล
22.รองศาสตราจารย์ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ประชา คุณธรรมดี
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระยุทธ โถวประเสริฐ
25.นายเสริม กัลยารัตน์
26.ศาสตราจารย์ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์
27.นายสิทธิชัย พันเศษ
28.รองศาสตราจารย์ดร. สมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
29.รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

ล่าสุด ข้อสรุปจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป

4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี

159730499622

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง