"บอร์ดดีอี" ถกเงินกองทุน ชู ปี64 เน้นด้านมิติดิจิทัล

12 สิงหาคม 2563
464

“ประวิตร”นั่งหัวโต๊ะหารือเกณฑ์กองทุนปี 64 ด้าน “ดีอีเอส” ย้ำเพื่อทิศทางของกองทุนต้องให้สามารถพัฒนาได้ทัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลในประเทศ ตามงบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท

อีกทั้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,815.5 ล้านบาท และยังได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุน ประกอบด้วย 1.เห็นชอบรายการค่าใช้จ่ายและโครงการบริหารในการบริหารกองทุน ตามมาตรา 26 (5) และประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. เห็นชอบร่าง กรอบนโยบายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ดิจิทัล แมนพาวเวอร์ 2. ดิจิทัล เฮลท์ 3.ดิจิทัล อะกรีเคาท์เจอร์ หรือ เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 4.ดิจิทัล เทคโนโลยี 5.ดิจิทัล กอฟเวอร์เมนต์ และ อินฟราสตรัคเจอร์ 6.ดิจิทัล อะเจนด้า

และ 3.เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564-2566) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนในการพิจารณาให้เงินโครงการที่ขอเงินรับการสนับสนุนจากกองทุนจะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต้องเกิดประโยชน์ภาพรวมของประเทศชาติ และประชาชน และยังคำนึงถึงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า กองทุนดีอีจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ สดช. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้งบประมาณเงินกองทุนนี้สนับสนุนกับผู้ขอรับทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดนวัตกรรมสอดคล้องตามแผนพัฒนาประเทศ

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล สดช.จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูงและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการพัฒนา บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดเครือข่ายรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็นอย่างดีเป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหาร สร้างกลยุทธ์เชิงดิจิทัลให้สอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง