ตีตก! ปมรัฐบาลออก 'พ.ร.ก.กู้เงิน' ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ส่งศาลรธน.วินิจฉัย

ตีตก! ปมรัฐบาลออก 'พ.ร.ก.กู้เงิน' ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ส่งศาลรธน.วินิจฉัย
30 กรกฎาคม 2563
451

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ตีตก ปมรัฐบาลออก "พ.ร.ก.กู้เงิน" แก้ปํญหาการแพร่ระบาดโควิด-19ชอบด้วยกฎหมายแล้ว สั่งยุติเรื่อง ไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยุติเรื่อง กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ประกอบมาตรา 140หรือไม่

เนื่องจากเห็นว่าตามมาตรา 172 วรรคหนึ่งและวรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ คณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกำหนดได้ในกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในอันรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ประกอบกับที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์โรคโควิด – 19 ระบาดอย่างฉับพลัน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นผลให้ผู้ประกอบการซึ่งระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างกะทันหัน และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ อันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งหากไม่เร่งรีบดำเนินการป้องกันและวางแนวทางแก้ไขไว้ก่อนย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เนื่องจากกระบวนการตราพระราชบัญญัติก็ไม่อาจตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดดังกล่าวก็เพื่อมิให้ปัญหาวิกฤติของตลาดตราสารหนี้ลุกลาม อันเป็นการทำหน้าที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐในการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ​สำหรับที่ร้องว่ามาตรา 20 ของพ.ร.ก.กู้เงิน ขัดต่อมาตรา 140 ของรัฐธรรมนูญนั้น เห็นว่ามาตรา 20 มีเจตนารมณ์ในการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการกองทุนเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่อาจทราบได้ว่าการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีกรณีที่ต้องจ่ายเงินแผ่นดินเกิดขึ้นหรือไม่ แต่หากเกิดกรณีที่ต้องชดเชยความเสียหายนั้น กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปให้สอดคล้องตามมาตรา 140

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง