โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' เกษตรศาสตร์และสวนดุสิต

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' เกษตรศาสตร์และสวนดุสิต
15 กรกฎาคม 2563
812

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อธิการบดี" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี ดังนี้

๑.ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจาก นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่โดยที่ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก นายศิโรจน์ ผลพันธิน ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/160/T_0025.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/160/T_0024.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง