'ดีดีบินไทย' สั่งพนักงานทำงานที่บ้าน หวังลดค่าใช้จ่ายถึง 31 ก.ค.นี้

'ดีดีบินไทย' สั่งพนักงานทำงานที่บ้าน หวังลดค่าใช้จ่ายถึง 31 ก.ค.นี้
3 กรกฎาคม 2563
704

“ชาญศิลป์” ออกประกาศสั่งพนักงานบินไทยกลับทำงานที่บ้านตามเดิม เริ่ม 3 – 31 ก.ค.นี้ หวังประหยัดค่าใช้จ่าย หลังยังหยุดบินต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ได้ออกประกาศคำสั่ง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในเดือน ก.ค. 2563 โดยระบุว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกกำสั่งบริษัท เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไปลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563

แต่พบว่าปริมาณงานของบริษัทฯ ยังคงมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากสถานการณ์การบินยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะที่จะปฏิบัติงานเต็มรูปเบบได้ ยกเว้นการดำเนินงานในเรื่องของการให้บริการภาคพื้นและอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่ได้เริ่มดำเนินการและเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเดินทางในประเทศ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวและเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของพนักงานและบริษัทฯ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง บริษัทฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไปและบริษัทฯ ให้พนักงานถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ตั้งแต่ วันที่ 3 ถึง 31 ก.ค.2563 ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป (DW) จะเปิดสำนักงานใหญ่ และสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ในระหว่างเวลาทำงานปกติ และให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานให้เข้ามาปฏิบัติงานในระหว่างเวลาทำงานและบันทึกเวลาทำงานตามปกติของตน ส่วนอาคารสำนักงานที่อยู่ในความดูแลของแต่ละหน่วยงาน ให้ EVP MD และ VP ที่รับผิดชอบพิจารณาตามความเหมาะสม

สำหรับวันจันทร์ และวันอังคารให้ EVP MD และ VP สามารถพิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พำนัก (Work from home) หากงานที่ไม่สามารถมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พำนัก (Work from home) ได้ ให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการของบริษัทฯ ตามความจำเป็น และให้พนักงานบันทึกเวลาเข้า-ออก ตามจริง

2.สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สนามบิน หรือ ปฏิบัติงานการบินหรือสนับสนุนการบิน (Opertions) ให้เป็นดุลยพินิจของ EVP MD และ VP ต้นสังกัดในการมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการบริการลูกค้าและปริมาณงานอย่างเหมาะสม

3.ในระหว่างที่พนักงานปฏิบัติงานจากที่พำนัก (Work fr om home) ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศเกี่ขวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนเละได้รับโทษตามกฎหมายบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาบริหารจัดการเตรียมความพร้อม สำหรับการปฏิบัติงานจากที่พำนัก (Work from home) ตามประกาศฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 1/2563

4.กรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามจริง ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

5.ในกรณีที่พนักงานต่างหน่วยงานที่มีจิตอาสามาช่วยปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ ให้พนักงานดังกล่าว บันทึกเวลาตามจริงได้ที่หน่วยงานที่ตนไปช่วยงานโดยไม่มีค่าตอบแทน

6.บริษัทฯ จะให้บริการแก่พนักงานตามวัน เวลา ดังนี้

6.1 สำนักงานแพทย์ (IM) ที่สำนักงานใหญ่ จะเปิดให้บริการทุกวันพุธวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 07.30 น. - 16.30 น. สำหรับสำนักงานแพทย์ตามหน่วยธุรกิจ จะเปิดตามความจำเป็นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

6.2. กองสวัสดิการสิทธิประโยชน์และบริการงานบุคคล (IE)

6.2.1. ศูนย์บริการงานบุคคล (HR Service Center) ที่สำนักงานใหญ่ จะเปิดให้บริการทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

6.2.2. บัตรโดยสารพนักงานยังคงระงับการใช้บัตรโดยสารพนักงานทุกประเกทในทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของบริษัท และเส้นทางบินของสายการบินคู่สัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ ยกเว้นบัตรโดยสารประเภท SI และ SII ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) รวมถึงบัตรโดยสารพนักงานที่เดินทางก่อนประกาศฉบับนี้บังคับใช้ (Homebound ID Tickets)

6.3 บริษัทฯ จะจัดรถรับส่ง พนักงาน ตามความจำเป็น

รายงานข่าว ยังเผยด้วยว่า การทำงานในปัจจุบันจะพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ เนื่องจากมีหน่วยธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น ครัวการบิน ศูนย์ซ่อม และคาร์โก้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโครงการสมัครใจลดเงินเดือน ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วม เพราะยังทำงานได้ตามปกติ จึงมีประกาศฉบับก่อนหน้าที่สั่งให้พนักงานกลับมาทำงานตามปกติ

โดยส่วนตัวมองว่าอาจเป็นเพราะโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการสมัครใจลดเงินเดือนไม่เข้าเป้า จึงมีประกาศให้กลับมาทำงานปกติ แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อพนักงานกลับมาทำงานแล้ว ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่น่าจะลดได้ในช่วงที่ยังไม่ได้กลับมาทำการบิน จึงมีการพิจารณากลับมาปิดสำนักงานอีกครั้ง เปิดทำการเฉพาะวัน พุธ พฤหัสบดี และศุกร์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง