'IORA' สบช่องฟื้นฟู ศก. 'มหาสมุทรอินเดีย' ยุคโควิด-19

'IORA' สบช่องฟื้นฟู ศก. 'มหาสมุทรอินเดีย' ยุคโควิด-19
23 พฤษภาคม 2563
383

"อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ร่วมประชุมกับสมาชิก "IORA" ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สบช่องฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศกลุ่มสมาคมมหาสมุทรอินเดีย ในวิกฤติโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักแก่หลายประเทศทั่วโลก ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

ไทยในฐานะประเทศที่มีมาตรการด้านสาธารณสุขในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อแสวงหาแนวทางในการรับมือ ลดผลกระทบ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและระดับภูมิภาค ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ อาเซียน เอเปค รวมถึงกรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association: IORA)

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโส IORA ได้ร่วมประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ว่าด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ ‘การรับมือ ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน’ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา

159023396970

ที่ประชุมได้หารือถึงผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19  มาตรการการรับมือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนายเชิดชาย ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในประเทศไทย การดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในการควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศ ได้แก่

1.การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนาด้านสาธารณสุข 2.การให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (เอ็มเอสเอ็มอี) และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างงานที่มีคุณภาพ

3.การเปิดตลาด และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุน รวมทั้งการเสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติในอนุภูมิภาค และภูมิภาค  4.การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร และ 5.การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยว อาทิ อีคอมเมิร์ซ การวิจัยและพัฒนาสำหรับเอ็มเอสเอ็มอี 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม ได้แก่ ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่อาวุโสสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งระบุเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปิดตลาดการค้าการลงทุน การสนับสนุนบทบาทและการดำเนินการขององค์การอนามัยโลก ความร่วมมือพหุภาคี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ 

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ IORA จะเวียนร่างสุดท้ายของถ้อยแถลงฯ ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาต่อไป

การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยได้ผลักดันประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุข ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการของไทย ทั้งภายในประเทศและภายใต้กรอบอาเซียน นอกจากนี้ ไทยยังสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศคู่เจรจา อาทิ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส  ซึ่งล้วนมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้า ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้และร่วมมือกันได้ต่อไป

159023400091

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง