นายกฯ เซ็นตั้งคณะกรรมการ '5G' แล้ว

นายกฯ เซ็นตั้งคณะกรรมการ '5G' แล้ว

ระบุเพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อน ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ สร้างศักยภาพในการแข่งขันดึงดูดนักลงทุน สอดคล้องตาามยุทธศาสตร์ 20 ปี

158988581084 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 133/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อน 5G ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมและทัดเทียมกับนานาประเทศ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนให้กับประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการหอการค้าไทยกรรมการ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย, ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้งจำนวน 5 คน

ขณะที่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ, รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการชึดดังกล่าว ประกอบด้วย 1.กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ภายหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้มีการประมูลคลื่นความถี่และมีการลงทุนขยายโครงข่ายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการกำหนดทิศทางและนโยบายดังกล่าวจะไม่เป็นการเกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2.สนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเพื่อนำคลื่นความถี่ไปพัฒนาให้มีการใช้งานเทคโนโลยี 5G หรือรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และ 4.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ขณะเดียวกัน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาตามคำสั่งนี้

ส่วนการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะที่ปรึกษาที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

158988584627