เช็คล่าสุดเช้านี้ มีข้อความใหม่ เตือนจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com

เช็คล่าสุดเช้านี้ มีข้อความใหม่ เตือนจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com

ติดตาม เช็คล่าสุดเช้านี้ 15 พ.ค. มีข้อความใหม่ เตือนจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com ระวังต้องคืนเงินภายใน 90 วัน

เช้าวันนี้ 15 พ.ค. 2563 เมื่อเวลา 08 40 น. ตรวจสอบ เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  หรือ https://agri.baac.or.th  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการโอนเงิน ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563

สำหรับ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบ รายชื่อและข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นของรัฐเช่น จากการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ

โดยเตรียมข้อมูล
1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ล่าสุด มีข้อความแจ้งว่า ธ.ก.ส. จะมีระบบตรวจทานซ้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะต้องคืนเงินภายใน 90 วัน เป็นไปตามข้อตกลงในการลงทะเบียน และจะมีขั้นตอนตามกฎหมาย ในการดำเนินการ

158950764632