เลื่อนอีก! ปฏิทินสอบเข้า ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563

เลื่อนอีก! ปฏิทินสอบเข้า ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่อนหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนปฏิทินสอบเข้า ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศปรับปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมกันกําหนดแนวทางการรับนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อสําคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ 158847666892

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

158847667022