ห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้านนทบุรี ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้านนทบุรี ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
24 เมษายน 2563
3,531

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ10 ล้อขึ้น ไปเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และการยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีเฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถพ.ศ. 2563

ด้วยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่26 มีนาคม2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 (ฉบับที่2) ลงวันที่2 เมษายน 2563 และ(ฉบับที่3)ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 กำหนดมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจรตลอดจนความเหมาะสมต่อระบบการขนส่งและการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4(38 ) (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถ (6) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่6 ล้อขึ้นไปเดินและห้ามจอดรถในทางบางสายพ.ศ. 2561 ถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ดถึงวงเวียนบางเขน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร จึงออกข้อบังคับไว้

ดังนี้ ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถ พ.ศ. 2563 ”

ข้อ2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30เมษายน 2563

ข้อ 3 ห้ามรถบรรทุก4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ข้อ4 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถดังต่อไปนี้ (1)ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 3/2550 เรื่อง การจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี(2)ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 1/2551 เรื่อง การจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี(3)ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 1/2552 เรื่อง การจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี(4)ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีฉบับที่4/2558 เรื่องห้ามจอดรถทุกชนิดในเขตจังหวัดนนทบุรีและจัดระบบการเดินรถ(5)ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยห้ามจอดรถทุกชนิดและจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2559(6)  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดและจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2559

ประกาศณวันที่  18 เมษายนพ.ศ. 2563 พลตำรวจตรีเอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง