๘ เมษายน ครบ ๑๓๓ ปี วันสถาปนากระทรวงกลาโหม

๘ เมษายน ครบ ๑๓๓ ปี วันสถาปนากระทรวงกลาโหม
6 เมษายน 2563
306

๘ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๓ ปี

กระทรวงกลาโหม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์กรหลัก ด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศ

158617098061

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ด้านการดำเนินงานกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเผชิญกับภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ

158617100697

โดยใช้ศักยภาพของทหาร ในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนและทางทะเล การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน


​สำหรับการพัฒนากองทัพนั้น ได้มีการพัฒนาความพร้อมให้สามารถรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต มุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญในด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อนำไปสู่การเป็น “กองทัพที่มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: