สพฐ.จัดส่งเสริมครูสร้างบทเรียนออนไลน์ อัพการศึกษาไทย

สพฐ.จัดส่งเสริมครูสร้างบทเรียนออนไลน์ อัพการศึกษาไทย
13 กุมภาพันธ์ 2563
792

สพฐ.จัดประชุมผอ. 42 เขต ส่งเสริมครูสร้างบทเรียนออนไลน์ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลคุณภาพสู่พัฒนาผู้เรียน ยกระดับการศึกษาไทย

วันนี้ ( 13 ก.พ. 2563) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จัด“โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย” โดยมี นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารและนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)ผู้บริหาร นักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 42 เขตเข้าร่วม  

นางวัฒนาพร กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่จะสามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่ตนเองสอนบนช่องทางออนไลน์

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งช่วยพัฒนาครูผู้สอนในการวางแผนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้สื่อในการทําบทเรียนออนไลน์ และการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์

ด้าน ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มร.สส.กล่าวว่า สืบเนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ร่วมกับ สพฐ. โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ให้ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง