‘จักพันธ์’ หลุดจาก ส.ส. หลังเพิ่งเป็นได้ 12 วัน

‘จักพันธ์’ หลุดจาก ส.ส. หลังเพิ่งเป็นได้ 12 วัน
28 มกราคม 2563
14,928

"จักพันธ์" หลุดจาก ส.ส. หลังเพิ่งเป็นได้ 12 วัน “พีระวิทย์” กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง

 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุถึงการประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยระบุว่า ตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 131/2563 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ผู้คัดค้านมีกำหนดสิบปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้

1. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

2. การคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนำคะแนนของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรีจำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ 7/2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

3. คำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลงจากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คนเหลือจำนวน 19 คน

3.2 พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 มาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/5) นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการคำนวณส..บัญชีรายชื่อใหม่นั้น กกต.หักคะแนนของนายชาติชาย ออกจากคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 19,711 คะแนน โดยผลการคำนวณทำให้จำนวน ..พรรคประชาธิปัตย์ ลดลง 1 คน ส่งผลให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งส..บัญชีรายชื่อ แทนนายกรณ์ จาติกวณิช เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ต้องพ้นจากตำแหน่งหลังเป็น ..ได้เพียง 12 วัน ขณะที่พรรคไทรักธรรม ได้รับการจัดสรร ..เพิ่ม 1 คน คือ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ผู้สมัครส..บัญชีรายชื่ออันดับที่ 1 ของพรรคไทรักธรรม

158020384568

158020386064

158020431471

158020431513

158020396981

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง