ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง สตช. ชี้แจงแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่เป็นธรรม

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง สตช. ชี้แจงแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่เป็นธรรม
27 มกราคม 2563
34,877

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งให้ สตช.ส่งข้อมูลชี้แจงการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่เป็นธรรม ภายใน 30 วัน หลังถูก “พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์”ฟ้องผบ.ตร. นัดฟังคำพิพากษา 19 มี.ค.63

คดีหมายเลขดําที่ อท ๓/๒๕๖๓ 

คดีหมายเลขแดงที่
ศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ความ อาญา 
ระหว่าง  พันตํารวจเอก ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์        โจทก์
พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา                               จําเลย
ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา ๙ นาฬิกา
นัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษาวันนี้ ทนายโจทก์มาศาล

ตรวจคําฟ้องแล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องจําเลยว่ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา ๑๕๗ อันเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ราชการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๓ (๒) จึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คําฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน ที่โจทก์กล่าวอ้างว่า จําเลยกระทําความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจําเลยกระทําความผิดชัดเจนเพียงพอที่จะ ให้จําเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ พิจารณาคําฟ้องและมีคําสั่งเกี่ยวกับคดี เห็นควรมีหนังสือถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้จัดส่ง ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดังนี้

(๑) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตํารวจระดับ ผกก. และรอง ผบก. ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี)
 

 

                                    

 

(๒) การดําเนินการโยกย้ายโจทก์ (พันตํารวจเอกไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์) ในวาระ ประจําปี ๒๕๖๒ จากตําแหน่ง รองผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ไปดํารงตําแหน่ง รอง ผบกอก.ภ.๙ ซึ่งถือเป็น การโยกย้ายข้ามภาคมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และเป็นการดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสั่ง ใดหรือไม่ อย่างไร
(๓) ให้จัดส่งสําเนาคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๒๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมบัญชีแนบท้ายคําสั่ง (ฉบับสมบูรณ์ ) ต่อศาล
โดยให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าว ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

นัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา

อนุญาตให้คู่ความคัดถ่ายรายงานกระบวนพิจารณาโดยพิมพ์จากคอมพิวเตอร์และไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ส่วนเอกสารที่ยื่นต่อศาลในวันนี้อนุญาตให้คัดถ่ายได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ/อ่านแล้ว

                                    

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง