ชาวพุทธทั่วไทย พร้อมใจนั่งสมาธิ เนื่องใน '150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น'

ชาวพุทธทั่วไทย พร้อมใจนั่งสมาธิ เนื่องใน '150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น'
21 มกราคม 2563
1,641

ชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก นั่งสมาธิพร้อมกัน เป็นเวลา 15 นาที ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

157962163286

วานนี้ (20 ม.ค.) พระพรหมมงคลญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

157962153862

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม

157962171811

หลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะนำเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อว่า เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ และประกาศถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นคติตัวอย่างอันดี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต
 บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และทุกภูมิภาคทั่วโลก พร้อมกันในเวลา 18.15 น. 

157962168654

ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค อาทิ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (ธ) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสุทธาวาส (ธ) จังหวัดสกลนคร วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ วัดไทยในต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัดไทยในต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรม

157962166880

นอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ โดยจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 6 เล่ม, จัดทำสารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”, จัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงาน และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัดและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: