'รีสอร์ทม่อนแจ่ม' ออกแถลงการณ์โต้ประกาศอำเภอ ให้ปิดใน 30 วัน

'รีสอร์ทม่อนแจ่ม' ออกแถลงการณ์โต้ประกาศอำเภอ ให้ปิดใน 30 วัน
18 มกราคม 2563 | โดย นิศานาถ กังวาลวงศ์
2,506

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์โต้ประกาศอำเภอแม่ริมให้ปิดกิจการภายใน 30 วัน แย้งรีสอร์ทอยู่ระหว่างยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช.

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์โต้ประกาศอำเภอแม่ริมให้ปิดกิจการภายใน 30 วัน แย้งรีสอร์ทอยู่ระหว่างยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 มีผลได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรแรม, พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางอำเภอแม่ริมได้ออกประกาศ เรื่องให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจภายใน 30 วัน นั้น ทางกลุ่มผู้ประกอบการจึงได้ออกแถลงการณ์ชาวม่อนแจ่ม เรื่องชี้แจงการเปิดบริการรับนักท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ฉบับที่ 1/2563

ตามที่ได้มีประกาศของอำเภอแม่ริม เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานห้องถิ่น ไม่สามารถอกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 15 มกราคม2563 และที่เป็นข่าวนั้น

ชาวบ้านมอนแจ่มได้รับความเดือดร้อนมากจากคำสั่งดังกล่าว ขาดความมั่นคงในการดำรงชีพ ขาดรายได้ที่ใช้จ่ายในครอบครัว การที่จะไปประกอบเกษตรกรรมก็ขาดแคลนน้ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำ ด้วยคำสั่งดังกล่าวที่ทางอำเภอแม่ริมประกาศอันเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน เนื่องจากมีหลายข้อความที่ขัดและแย้งต่อข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริง ปรากฏดังนี้

1. พื้นที่ม่อนแจ่มมีการครอบครองทำประโยชน์และตั้งชุมชนมาก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม 2. ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ม่อนแจ่ม ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาดั่งเดิม 3.ราษฎรม่อนแจ่มทุกรายได้รับอนุญาตให้คอบครองทำประโยชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่ชาติแม่ริม โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยเป็นหนังสือ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 4.ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทได้ยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 มีผลได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรแรม, พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ส่วนพื้นที่นั้นอยู่ในระหว่างคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

ด้วยเหตุนี้ชาวม่อนแจ่มจึงขอวิงวอนให้ภาครัฐหากจะดำเนินการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อประชาชน ควรคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเลื่อมล้ำและการปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักและสิ่งสำคัญเมื่อผลของการกระทำจากภาครัฐที่ส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่มีทางออก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเดือนร้อนของประชาชน

ฉะนั้น ชาวม่อนแจ่มจึงขอแจ้งต่อผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาพักผ่อนที่ม่อนแจ่ม ผู้ประกอบการทุกรายยังเปิดอยู่ทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายวิชิต กล่าวว่า ได้พูดคุยกับทางอำเภอจนเป็นที่เข้าใจแล้ว อย่างไรก็ตามจะต้องติดตามเรื่องอีกครั้งว่าอำเภอจะดำเนินการไปในทิศทางใด จากแถลงการณ์ของชาวม่อนแจ่มไม่ได้เรียกร้อ'อะไรมาก เพียงต้องการแจ้งให้ทุกฝ่ายทรายว่าประกาศออกมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ชาวม่อนแจ่มไม่ได้อยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่อยู่มาก่อนที่ป่าไม้จะเข้ามากำหนดเขตที่ดินทำกินให้

ขณะเดียวกันเมื่อชาวบ้านมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มจากการทำการเกษตร จึงได้แบ่งพื้นที่ทำที่พักรับนักท่องเที่ยว โดยไม่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้ยื่นเอกสารเอกสารประกอบธุรกิจตามประกาศของ คสช.ที่ 6/2562 มีผลได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรแรม , พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จถูกต้องภายในปี 2564 คำสั่งของอำเภอแม่ริมจึงถือว่าไม่มีผลบังคับใช้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง