‘สวนดุสิตโพล’ เผยความเชื่อมั่น ‘ครูไทย’ ปี62 ลดลงต่อเนื่อง

‘สวนดุสิตโพล’ เผยความเชื่อมั่น ‘ครูไทย’ ปี62 ลดลงต่อเนื่อง
15 มกราคม 2563
1,022

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2562 พบภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 6.25 คะแนน แต่ก็ยังแย่กว่าปี 2561

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นครูไทยปี 2562 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,123 คน ระหว่างวันที่ 25 ..62 - 13 ..63 โดยเน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็น ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนน เต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้

1. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นดัชนีครูไทย ปี 2562 ผ่านทุกตัวชี้วัด ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 6.25 คะแนน แต่ก็ยังแย่กว่าปี 2561 ที่ได้คะแนนความเชื่อมั่น 6.48 โดยมีเพียงประเด็นเดียว คือมีความเป็นผู้นำที่มีคะแนนมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ขณะที่ประเด็น อุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู ได้คะแนนความเชื่อมั่นน้อยที่สุด

สำหรับจุดเด่นของ ครูไทย” ในปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถาม 36.31% เห็นว่า มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ 21.14% ขยัน อดทน เสียสละ ต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่าง 17.04% ให้การอบรมสั่งสอนที่ดี ไม่ยึดติดความคิดแบบเดิม 13.88% การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 11.63% เห็นว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้ให้ความรักความห่วงใย

ส่วนจุดด้อยของครูไทยในปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถาม 33.12% เห็นว่าขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 20.00% ขาดการควบคุมอารมณ์ ยังคงใช้คำพูดและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม 18.52% มีปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ 16.90% ไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและ 11.46% เห็นว่าสั่งงาน สั่งการบ้านเยอะ ไม่สอนให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ 11.46%

157908311494

157908315225

157908315826

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง