ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี
13 มกราคม 2563
2,996

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี หรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี หรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ .. 2562 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ .. 2560 ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ..2560 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) .. 2562

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 9.3 ของข้อ 9 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วย การบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ .. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“9.3 ถ้าผู้แทนพระองค์เป็นบุคคลธรรมดา กรณีที่รถจอดกับที่จัดงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงและลงจากรถยนต์หลวงแล้วยืนข้างรถ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ ยืนข้างรถก่อนขึ้นรถยนต์หลวง ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

กรณีที่รถจอดกับที่จัดงานไม่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึง ดุริยางค์ไม่บรรเลงเพลงใด และเมื่อผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้แล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสร็จงาน ผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ ดุริยางค์ไม่ต้องบรรเลงเพลงใด

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ .. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 11 พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

11.1 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าเทียบเรือ กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

11.2 เมื่อเสด็จลงเรือพระที่นั่ง กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

11.3 เมื่อเรือพระที่นั่งเริ่มเคลื่อนที่ออกจากท่าเทียบเรือ กองทหารเกียรติยศ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

11.4 เมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่าเรือที่หมาย กองทหารเกียรติยศ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

11.5 เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

11.6 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประกาศ วันที่ 9 มกราคม .. 2563 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ประธานข้าราชบริพารในพระองค์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง