มท.2รุกเครือข่ายสังคม หวังลดตายบนถนน-สะสมกว่า4แสนคนรอบ15ปี

มท.2รุกเครือข่ายสังคม หวังลดตายบนถนน-สะสมกว่า4แสนคนรอบ15ปี

รมช.มหาดไทย (มท.2) เดินหน้า เชื่อมทุกเครือข่ายทางสังคม หวังลดการเสียชีวิตบนถนน ที่สะสมกว่า 4 แสนคนในรอบ 15 ปี


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

157198961439

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประขาชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมากโดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 22,000 คน หากรวมยอดสะสม 15 ปี น่าตกใจที่ยอดสูญเสียมากถึง400,000 คน

ดังนั้นรัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องเพิ่มความเข้มขันในมาตรการบ้องกัน และต้องลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

157198964437

พร้อมให้นโยบายการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปรมสำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรกคือ "การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย" ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ. อปท. )ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกภูมิภาคพร้อมเพิ่ม ด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว

157198967174

157198969364