‘นิพนธ์’ จับมือภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ตั้งเป้าลดยอดอุบัติเหตุท้องถนน 2 หมื่นราย/ปี

‘นิพนธ์’ จับมือภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ตั้งเป้าลดยอดอุบัติเหตุท้องถนน 2 หมื่นราย/ปี
21 ตุลาคม 2562
193

“นิพนธ์” จับมือภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ตั้งเป้าลดยอดสูญเสีย 2 หมื่นราย/ปี จากอุบัติเหตุท้องถนน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย(มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด กว่า 500 คน เข้าร่วม

157166847557

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวตอนหนึ่งว่า  อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คน รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อลดการสูญเสีย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งใหัแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ โดยท้องถิ่น ท้องที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของภาคเหนือ เพราะเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทางกายภาพ ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถต่อยอดนำไปใช้กับเมืองขนาดเล็กต่อไปได้ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ได้จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนฯ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ยังได้มีการรับฟังต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน

157166852386

หลังจากเปิดการประชุมทางวิชาการฯ  มท. 2.  ได้ร่วมประชุม กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศปถ. จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย ตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยขอให้เชียงใหม่ เป็นต้นแบบ

157166853540

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง