ครม.อนุมัติ 2.4 หมื่นล้านประกันรายได้ชาวสวนยาง 1.4 ล้านครัวเรือน

ครม.อนุมัติ 2.4 หมื่นล้านประกันรายได้ชาวสวนยาง 1.4 ล้านครัวเรือน

ครม.อนุมัติ 2.4 หมื่นล้านประกันรายได้ชาวสวนยาง 1.4 ล้านครัวเรือน ประกันราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา 60 บาท/กก. จำกัดรายละไม่เกิน 25 ไร่ หรือ 240 กก./ไร่/ปี โดยให้ ธกส.สำรองจ่ายแทนรัฐบาลก่อนเริ่มทยอยใช้คืนในปีงบประมาณ 64

       นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณวงเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 งบประมาณ 24,278.62 ล้านบาท เพื่อให้ช่วยชาวสวนยางให้มีรายได้ที่แน่นอน  บรรเทาความเดือดร้อน และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง  จะครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ โดยให้ใช้วงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ไปก่อนและให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และปีถัด ๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพื่อชำระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน จำนวน 8,556,260 บาท และชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ปัจจุบัน เท่ากับ 2.4% จำนวน 563,328,517 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ปีละ 5.5 พันล้านบาท ยกเว้นปีที่ 5 จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด  และเห็นชอบค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกิน 1% ของวงเงินประกันรายได้ จำนวน 234,720,216 บาท

      สำหรับระยะเวลาประกันรายได้  6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 - มี.ค. 2563  โดยการประกันรายได้ยาง 3 ชนิด คือ1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี  ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 2.น้ำยางสด (DRC 100%)    ราคา 57 บาท/กก. 3.ยางก้อนถ้วย(DRC 50%)  ราคา 23 บาท/กก. กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้  240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก.ไร่/เดือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่ ประกันรายได้ สูงสุดรายละไม่เกิน 25 ไร่ การจ่ายเงินประกันรายได้จะ โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง  ดังนี้งวดที่ 1 ประกันรายได้เดือนต.ค. – พ.ย.2562    ระหว่างวันที่  1 - 15 พ.ย. 2562,งวดที่ 2 ประกันรายได้เดือนธ.ค 2562 – ม.ค.2563    จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 15 ม.ค. 2563งวดที่ 3 ประกันรายได้เดือนก.พ.  –มี.ค. 2563     จ่ายเงิน ระหว่างวันที่  1 - 15 มี.ค. 2563 สัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60และคนกรีดยาง 40%