'ช ทวี'ฟ้อง ขสมก.เรียกค่าเสียหาย 1.55 พันลบ.

'ช ทวี'ฟ้อง ขสมก.เรียกค่าเสียหาย 1.55 พันลบ.

'ช ทวี' ยื่นฟ้องขสมก. ต่อศาลปกครองกลาง เรียกค่าเสียหาย 1,556 .07 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5 % หลังบอกเลิกสัญญาตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัทฯผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,556 .07 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็๗ และให้คืนหลักประกันสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว


ก่อนหน้านี้ บริษัท ฯได้ทำสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐขอยกเลิกการทำสัญญาฯ ดังกล่าว มูลค่าโครงการที่บอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท