กรมประมงเตือน! เจ้าของเรืออย่าให้ผู้อื่นยืมเรือประมงทำผิด กม.

 กรมประมงเตือน! เจ้าของเรืออย่าให้ผู้อื่นยืมเรือประมงทำผิด กม.
19 สิงหาคม 2562
870

กรมประมงเตือน! ผู้ประกอบอาชีพทำการประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน โปรดระวัง หากให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือของตนออกไปทำการประมง และผู้ยืมกระทำความผิดใดๆ เจ้าของเรือต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าเนื่องจากพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560ได้กำหนดให้ผู้ที่จะทำการประมงในประเทศไทยต้องขออนุญาตทำการประมงตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงในน่านน้ำไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งในกรณีที่ให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของตนที่มีใบอนุญาตทำการประมง แล้วออกไปกระทำความผิดตามกฎหมายเจ้าของเรือย่อมต้องมีความผิดและต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดกฎหมายนั้นด้วยโดยจะอ้างว่าได้ให้ผู้อื่นยืมหรือให้เช่าเรือประมงซึ่งตนไม่รู้เห็นกับการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นไม่ได้แม้จะนสัญญาให้เช่าเรือของทั้งสองฝ่ายมายืนยันก็ตาม

ล่าสุด ได้มีกรณีตัวอย่างของคดีในลักษณะนี้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า"การที่เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่านำเรือที่ให้เช่าไปทำการประมงโดยให้อาศัยสิทธิการทำประมง ตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือเพื่อให้ผู้เช่าสามารถนำไปอ้างต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เช่นนั้น ย่อมถือได้ว่า เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่าเชิดตัวเขาเองเพื่อแสดงว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือเพื่อทำการประมงตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือเจ้าของเรือย่อมต้องรับผิดต่อรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อบุคคลภายนอกเสมือนเป็นตัวการ โดยถือเสมือนว่าผู้เช่าเรือ

เป็นตัวแทนของเจ้าเรือตามมาตรา 821 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากจะถือว่าการทำสัญญาให้เช่าเรือมีผลทำให้เจ้าของเรือ ไม่ต้องรับผิดในฐานะตัวการ และคณะกรรมการมาตรทางปกครองไม่สามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการทำประมงของเรือได้ย่อมจะทำให้รัฐไม่สามารถสั่งลงโทษทางปกครอง เพิกถอนใบอนุญาตการทำประมงของเรือที่ทำผิดกฎหมายได้เลยเพราะเจ้าของเรือทุกลำจะหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยการทำสัญญาให้เช่าเรือแก่บุคคลอื่นที่ตนอุปโลกขึ้นมาให้เป็นผู้เช่าเรือแล้วหยิบยกเอาสัญญาให้เช่าเรือดังกล่าวขึ้นมากล่าวอ้างว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดและไม่อาจสั่งลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของเรือลำนั้นได้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ลงโทษทางปกครองแก่เรือที่ทำการประมงผิดกฎหมายในกรณีดังกล่าวย่อมไม่อาจมีผลบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และย่อมทำให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่อาจบรรลุผลได้ตามหลักการหรือเหตุผลและเจตนารมณ์ของกฎหมายฯ"

ทั้งนี้ กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการทำประมงและการบังคับใช้กฎหมายด้านการทำประมงในน่านน้ำไทยจึงขอย้ำเตือนพี่น้องชาวประมงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงพาณิชย์หรือกลุ่มประมงพื้นบ้านโปรดระมัดระวังการให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของท่าน ซึ่งหากพบว่าเรือที่ให้ยืมหรือเช่านั้นออกไปทำการประมงในลักษณะที่ผิดกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตทำการประมงได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง