'ถาวร' สั่งกรมท่าอากาศยานรับฟังชาวบ้าน ทบทวนพื้นที่สร้างสนามบินนครปฐม

'ถาวร' สั่งกรมท่าอากาศยานรับฟังชาวบ้าน ทบทวนพื้นที่สร้างสนามบินนครปฐม

รมช.คมนาคม "ถาวร เสนเนียม" รับข้อร้องเรียนชาวบ้านบางระกำ จี้ทบทวนพื้นที่ก่อสร้างสนามบินนครปฐม หวั่นกระทบชุมชน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับข้อร้องเรียนการก่อสร้างสนามบินนครปฐมจากประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประจำนายถาวร เสนเนียม) ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

จากการที่กรมท่าอากาศยานได้ว่าจ้างบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแทนท์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมจัดจั้งสนามบินนครปฐม และกำหนดพื้นที่เหมาะสมแล้ว โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 3,500 ไร่ ในพื้นที่ ต.บางระกำ ต.ลำพญา อ.บางเลน และ ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยประชาชนได้เสนอให้กรมท่าอากาศยาน ทบทวนความเหมาะสมในการกำหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อก่อสร้างสนามบินในตำบลบางระกำ อ.บางเลน เนื่องจากพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ จากพื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมด 3,500 ไร่ ของการก่อสร้างเป็นพื้นที่ของ ต.บางระกำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งการก่อสร้างสนามบินอาจส่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน การจ้างงาน การตกงาน และปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนได้จัดทำศึกษา HIA ควบคู่ไปกับการศึกษา EIA ของบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินเพื่อรองรับปัญหาความแออัดของเที่ยวบิน และผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 แห่ง และได้รายงานผลการศึกษาว่า พื้นที่ อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน จ.นครปฐม มีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน สามารถลดปัญหาความแออัดของการใช้ท่าอากาศยานข้างต้น รวมทั้งมีความคุ้มค่า ความเหมาะสม และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมอบให้กรมท่าอากาศยาน เพื่อพิจารณาเหตุผลของข้อร้องเรียน ว่าจะสามารถทบทวนการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน ไป อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้หรือไม่ ตลอดจนการเยียวยา และความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงว่า ถ้ามีความจำเป็นต้องพัฒนาและพื้นที่ที่ศึกษามีความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ฯ จะทำให้ชุมชนมีรายได้ เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน ควรให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้าใจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่การก่อสร้างสนามบินในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป