ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รฟม.ว่าด้วยอัตราค่าจอดรถสายสีน้ำเงิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รฟม.ว่าด้วยอัตราค่าจอดรถสายสีน้ำเงิน
16 กรกฎาคม 2562
6,501

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเรื่อง อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้นสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอาศัยอ้านาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ พ.ศ. 2547 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จึงออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้นสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้ำเงินไว้ ดังต่อไปนี้

1_7_2

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง