โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำชาด

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำชาด
25 มิถุนายน 2562
3,019

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำชาด สำหรับศาลแขวงเชียงราย และศาลแขวงบางบอน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำชาด

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงาน ศาลยุติธรรมใช้ตราประจำชาดสำหรับศาลแขวงเชียงราย และศาลแขวงบางบอน เพื่อใช้ในราชการโดยมีลักษณะเป็นรูปตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 ในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 5 เซนติเมตร มีแถบชื่อศาลนั้น ๆ อยู่ด้านล่าง ดังปรากฏรูปแบบของดวงตราท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

2_6

03E3E64380EE4C72906DCC46DEFDA374_2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: