เผยบิ๊กดาต้าคณะ-สาขายอดนิยม 'ทีแคส62'

เผยบิ๊กดาต้าคณะ-สาขายอดนิยม 'ทีแคส62'

สรุปบิ๊กดาต้า ทีแคส 62 รอบ1-3 พบรอบที่ 1 รับ 130,140 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 58,364 คิดเป็น 44.85% รอบที่ 2 รับ99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 51,213 คิดเป็น 51.71% รอบที่ 3 รับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 คิดเป็น 44%

วันนี้ (22 พ.ค.2562) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) หรือทีแคส รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2562 ว่าวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ทปอ. ได้ทำข้อมูลบิ๊ก ดาต้า( BigData )ในการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าทำไมมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และจะเป็นการนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สะท้อนว่าจำนวนที่นั่งของมหาวิทยาลัยไทยไม่สมดุลหรืออย่างไร โดยผลการคัดเลือกทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน(Portfolio) รอบที่2 โควต้า และรอบที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือนธ.ค.2561 ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนรอบที่ 4 อยู่ระหว่างการประกาศผลในวันที่ 29 พ.ค.2562

"จากผลการคัดเลือกใน 3 รอบที่ผ่านมา มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจ พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 70 สถาบัน มีสาขาวิชาที่ประกาศรับ 91,340 สาขาวิชา จำนวนรับรวม 5 รอบ มีจำนวน 445,364 ที่นั่ง โดยรอบที่ 1 รับ 130,140 ที่นั่ง ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 58,364 ที่นั่ง คิดเป็น 44.85% รอบที่ 2 รับ99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 51,213 ที่นั่ง คิดเป็น 51.71% รอบที่ 3 รับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 ที่นั่ง คิดเป็น 44% ซึ่งทั้ง 3 รอบ มีผู้ผ่านคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 151,806 คน ส่วนรอบที่4 รับ 91,340 ที่นั่ง รอบที่ 5 รับ 29,727 ที่นั่ง"นายสุชัชวีร์ กล่าว

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อไปสำหรับหลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด หรือได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก ในรอบที่ 3 นั้น มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)มีผู้สมัคร 3,151 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. สมัคร 2,723 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ) มก.สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน และอันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน

ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก ในการสมัครรอบที่ 3 มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคปกติ) มก. มีผู้สมัคร 650 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 325.00 อันดับที่ 2คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น)(ภาคปกติ) มก. สมัคร 477 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 238.50 อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัคร 927 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 231.75 อันดับที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล(หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว สมัคร 1,009 รับ 5 คน. อัตราแข่งขัน 201.80 และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(ภาคปกติ) มก. สมัคร 1,680 คน รับ 10 คน อัตราแข่งขัน 168.00

นอกจากนั้น หลักสูตรที่มีผู้เลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก ในรอบที่ 3 นั้น. มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ผู้สมัคร 853 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มก. สมัคร 806 คน อันดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน) สมัคร 798 คน อันดับที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา สมัคร 691 คน และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ)มก. สมัคร 675 คน


ขณะที่ในการสมัครรอบที่4 แอดมิชชั่น พบว่า หลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ) ผู้สมัคร 1,188คน จำนวนรับ 96 คน อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ) สมัคร 1,128คน รับ 35 คน อันดับที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 1,178 คน รับ 110 คน อันดับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มธ. สมัคร 1,043 คนรับ 97 คน และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มบ.สมัคร 975คน รับ 75 คน

ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก ในการสมัครรอบที่ 4 มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มน.มีผู้สมัคร 217 คน รับ 1 คน อัตราแข่งขัน 217.00 อันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มน.สมัคร 192 คน รับ 1 คน อัตราแข่งขัน 192.00 อันดับที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ภาคปกติ มบ. สมัคร 275 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 137.50 อันดับที่ 4 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มอ. สมัคร 264รับ 2 คน. อัตราแข่งขัน 132.00 และอันดับที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศวสมัคร 447 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 111.75

ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีผู้เลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก ในรอบที่ 4 มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัคร 376 คน อันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มอ สมัคร 502 คน อันดับที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัคร 234 คน อันดับที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มจพ. สมัคร 128 คน และอันดับที่ 5 คณบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมัคร 18 คน


นายพีรพงศ์ ตริยะเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการทปอ. กล่าวว่าสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการทีแคสรอบที่ 4 ซึ่งปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2562 นั้น ทปอ.ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 76,408 คน จากจำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 91,340 ที่นั่ง และอยู่ในระหว่างการประมวลผล อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังยืนยันว่าจะประกาศผลในวันที่ 29 พ.ค.262 ซึ่งเป็นกำหนดการเดิม นอกจากนี้ หากมีการประกาศผลแล้ว นักเรียนที่ผิดหวังจากรอบที่ 4 อย่าพึ่งตกใจ เนื่องจากตั้งแต่รอบที่ 1-รอบที่3 มีจำนวนผู้สละสิทธิ์ค่อนข้างมาก ทำให้มีที่นั่งเหลือ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมที่นั่งที่เหลือในแต่ละรอบ ไปรวมไว้ในรอบที่ 5 ทำให้มีจำนวนรับที่มากกว่าจำนวนที่ประกาศไว้