โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ชีพ จุลมนต์' เป็นนายกสภาม.รามคำแหง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ชีพ จุลมนต์' เป็นนายกสภาม.รามคำแหง
9 เมษายน 2562
3,078

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ชีพ จุลมนต์" เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิรัช ชินวินิจกุล ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง แทนตำแหน่งที่ว่าง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง