โพลชี้ 'คนไทย' ห่วงนโยบายของรัฐ เอื้อต่างชาติฮุบ 'กัญชาไทย'

โพลชี้ 'คนไทย' ห่วงนโยบายของรัฐ เอื้อต่างชาติฮุบ 'กัญชาไทย'
12 มีนาคม 2562
2,253

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ 90.6% ระบุควรหยุดต่างชาติ เป็นเจ้าของกัญชาไทย ขณะที่ ปชช. 73.5% สนับสนุนนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปิดใจคนวัยทำงาน กับ นโยบายกัญชา กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 1 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุควรหยุดต่างชาติ เป็นเจ้าของกัญชาไทย ในขณะที่เพียงร้อยละ 9.4 ระบุไม่ควรหยุด ที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนวัยทำงานผู้ชาย ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 58.5 เห็นด้วยกับ นโยบาย กัญชาของพรรคภูมิใจไทย มากกว่า ผู้หญิงที่มีอยู่ร้อยละ 43.2 และเมื่อเปรียบเทียบกับ อาชีพกลุ่มต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเกษตรกร เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.8 เห็นด้วยกับ นโยบาย กัญชา ของพรรคภูมิใจไทย ในขณะที่ กลุ่มพนักงานเอกชนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 71.4 เห็นด้วยกับ นโยบายกัญชา ของพรรคภูมิใจไทย และที่น่าสนใจคือ นักศึกษา ครึ่ง ครึ่ง คือร้อยละ 50.0 และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ 61.5 เห็นด้วย กับนโยบายกัญชา ของพรรคภูมิใจไทย

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามความเห็นต่อ นโยบาย กัญชา เปรียบเทียบระหว่าง นโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย กับ พรรคอื่น พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.5 ระบุ นโยบายกัญชา ของพรรคภูมิใจไทย จริงใจช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามแนวปลูกกัญชาพารวย รองลงมาคือ ร้อยละ 13.3 ระบุ นโยบาย กัญชา ของพรรคอื่น ก็จริงใจช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 7.7 ระบุ นโยบาย กัญชา ของพรรคอื่น เอาใจกลุ่มนายทุนใหญ่ นายทุนต่างชาติ ครอบครอง กัญชาไทย และร้อยละ 5.5 ระบุ อื่น ๆ ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า จากผลวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่กังวลและเป็นห่วงว่า นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาจะเอื้อต่อชาวต่างชาติที่จะอาศัยกฎหมายของประเทศไทยและการเอื้อประโยชน์ของผู้ใหญ่บางคนในรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้คนไทยหมดสิทธิจะเป็นเจ้าของกัญชาไทย แต่เมื่อถามถึงนโยบาย กัญชาของพรรคภูมิใจไทยกลับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอาชีพสนับสนุนนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยเพราะจะทำให้คนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของโดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลที่ผ่านมาที่ไปเอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของกัญชาไทย ดังนั้น แนวนโยบาย กัญชา ของพรรคภูมิใจไทยจึงโดดเด่นขึ้นมาสอดคล้องกับกลุ่มคนไทยที่ต้องการปกป้องรักษาสมบัติชาติของไทยและของลูกหลานคนไทยสืบต่อไปแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง