สนช. เสียงเอกฉันท์ ผ่านร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ใช้เวลาพิจารณา 3ชม.

สนช. เสียงเอกฉันท์ ผ่านร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ใช้เวลาพิจารณา 3ชม.
13 กุมภาพันธ์ 2562
6,848

สนช. เสียงเอกฉันท์ ผ่านร่างกฎหมาย 3 ฉบับ-ไม่มีใครติดใจอภิปรายโต้แย้ง ใช้เวลาพิจารณา 3ชม.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งเริ่มประชุมเวลา 09.00 น. และใช้เวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับให้ใช้เป็นกฎหมาย เพียง 3 ชั่วโมงก่อนปิดการประชุม คือ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยเสียง เห็นชอบ 128 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง, ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไขบทบัญญัติ ว่าให้สิทธิ์การแสดงตัวตนและการพิสูจน์ตัวตนที่สามารถกระทำผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ ด้วยเสียงเห็นชอบเอกฉันท์ 124 เสียง และ ร่างพ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ด้วยเสียงเห็นชอบเอกฉันท์ 150 เสียง โดยร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนั้นมีข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการฯ แนบท้ายและได้รับความเห็นชอบร่วมด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนั้นไม่มีสนช. คนใดติดใจอภิปรายหรือโต้แย้ง

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง