การเมือง

ครม. แจก 'พันธุ์ข้าวหอมมะลิ' หมื่นตันช่วยชาวนาประสบภัย 23 จังหวัด

ครม. อนุมัติงบ 275 ล้านบาท จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 1 หมื่นตัน แจกชาวนาประสบภัยพิบัติ 23 จังหวัด

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563 โดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณภายในวงเงินทั้งสิ้น 275.15 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง 10,000 ตัน วงเงิน 270 ล้าน โดยเบิกจ่ายจากทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วงเงิน 5.15 ล้านบาท โดยให้ใช้งบประมาณจากกรมการข้าวดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2561/2562 มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมากที่ผลผลิตข้าวเสียหาย เนื่องจากเกิดสภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิไว้ทำเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูกในปีการผลิตต่อไป รวมทั้งเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไปเพาะปลูก หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะขาดแคลน เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปปลูกในฤดูนาปี 2562/63 จะทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพต่ำลง ส่งผลกระทบต่อการค้าและการตลาดข้าวหอมมะลิของไทย

สำหรับโครงการนี้เป้าหมายเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 หรือ พันธุ์ กข 15 จำนวน 10,000 ตัน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 2 ล้านไร่ จำนวน 23 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคอีสาน 20 จังหวัด และภาคเหนืออีก 3 จังหวัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้าวหอมมะลิ ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2561 และได้รับการรับรองความเสียหายจากการประชาคมหมู่บ้านที่ดำเนินการจัดการประชุมโดยคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยลักษณะของการให้ความช่วยเหลือนั้นจะสนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร สามารถนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2562/63

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องนำไปปลูกจริง ห้ามนำไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่น ทั้งยังต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิฤดูนาปี 2562/63 ด้วย