‘เอสเอ็มอี’อ่วมธุรกิจใหญ่’กินรวบ’ตลาดต่างจังหวัด

‘เอสเอ็มอี’อ่วมธุรกิจใหญ่’กินรวบ’ตลาดต่างจังหวัด
17 ธันวาคม 2561
3,393

ธปท.ชี้ธุรกิจเอสเอ็มอีเผชิญปัญหาการแข่งขันรุนแรง จากธุรกิจรายใหญ่ที่ขยายสาขาไปทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเมืองรอง ร้องรัฐช่วยเหลือวางเงื่อนไขลดความเหลื่อมล้ำ

น.ส.ศราวัลย์ อังกลมเกลียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าธปท. จึงได้สำรวจเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง กว่า 2,400 รายทั่วประเทศ ในช่วงไตรมาส1 ปี2561เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการปรับตัวเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้ตรงจุด

ผลศึกษาพบว่าเอสเอ็มอีเผชิญกับ 2 อุปสรรคหลัก คือ 1.ต้นทุนธุรกิจสูง ทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนทางการเงิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าสาธารณูปโภค ในขณะที่กฎระเบียบของภาครัฐสร้างต้นทุนแฝงในการดาเนินธุรกิจให้แก่เอสเอ็มอี

 และ 2.การแข่งขันรุนแรงที่มาจาก รอบด้าน ทั้งจากเอสเอ็มอีด้วยกันเอง และจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายสาขาไปทุกพื้นที่และมีบริการที่ ครบวงจร และจากธุรกิจ E-commerce ที่ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการ ที่มีราคาและคุณภาพหลากหลาย

โดยเอสเอ็มอีในเมืองรองมีความท้าทายมากกว่าเอสเอ็มอีในเมืองหลัก เนื่องจากขนาดของตลาดที่เล็ก ทำให้ต้องแข่งขันรุนแรงกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายเข้ามาในพื้นที่ อาทิ Modern trade ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมที่พัก ที่มีเครือข่ายจากส่วนกลาง ซึ่งมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูงกว่าเอสเอ็มอีในท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังเผชิญต้นทุนแรงงานสูงเพราะขาดแคลนแรงงาน จากแรงงานท้องถิ่นอพยพเข้าสู่หัวเมือง แรงงานฝีมือหายาก และแรงงานรุ่นใหม่ต้องการทำงานในสานักงาน อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออำนวย อาทิ ถนนชำรุดและคับแคบ ต้นทุน ค่าขนส่งแพงกว่าคู่แข่งในเมืองหลัก ไฟฟ้าดับบ่อย และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นปัญหาให้เอสเอ็มอีเมืองรองเสียโอกาสทางการค้าและภาระต้นทุนธุรกิจสูงขึ้น

 ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาลดกฎเกณฑ์ และขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อลดต้นทุนแฝงให้แก่เอสเอ็มอี รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการภาครัฐจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานรัฐ

นอกจากนี้ภาครัฐควรพิจารณาขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้แก่เอสเอ็มอี โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้าจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีข้อได้เปรียบทั้งด้านต้นทุนและเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายที่ช่วยเร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อจูงใจให้แรงงานทำงานอยู่ในท้องถิ่น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านแรงงาน ในจังหวัดเมืองรอง ยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดเมืองรองให้ทัดเทียมเมืองใหญ่

อีกทั้ง ธปท. ต้องมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลางเพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดย ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันและส่งเสริม ให้ใช้ระบบ Prompt pay และ QR payment ให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างข้อมูลที่เป็น Track record ที่สถาบันการเงินสามารถใช้ประกอบการให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ เอสเอ็มอีมากขึ้นแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง