สศช.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

7 ธันวาคม 2561
5,843

สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม นี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 5 อัตรา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ​ลักษณะงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ช่วยงานด้านการบริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบตลอดจนหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ​

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง และในวันสุดท้ายจะปิดรับสมัครเวลา 24.00 น. โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nesdb.go.th-หัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือ https://nesdb.thaijobjob.com/ หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(3) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File1ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

ผู้สมัครสอบต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเลขบัตรประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง