ครม.สั่งทุกหน่วยเร่งขันน็อตผลงาน

ครม.สั่งทุกหน่วยเร่งขันน็อตผลงาน
5 พฤศจิกายน 2561
2,152

ครม.สั่งทุกหน่วยเร่งขันน็อตผลงาน สั่งเเจง 4 ปีมีปัญหาอะไร เเละเเก้ไขสิ่งใดไปบ้าง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ได้ส่งเอกสารสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 โดยส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
อ้างถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 422 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1007.2/95 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ใจความว่า

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (28 สิงหาคม 2561) เกี่ยวกับสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้า ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561 มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สํานักงาน ก.พ. ได้เสนอสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เเละสํานักงานก.พ.ได้สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 ใจความว่า เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
2. บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 900 ชุด
ด้วยสํานักงาน ก.พ. ขอเสนอเรื่องสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (12) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่มา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ เทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ และได้มีประเด็นข้อสั่งการสําคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย ให้คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดําเนินการ

2. เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน รวมทั้ง เพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ เทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจึงจําเป็นต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

3. สาระสําคัญ สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 4/2561 มีประเด็นข้อสั่งการสําคัญ ดังต่อไปนี้

3.1 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการทํางาน การบริหารราชการ แผ่นดิน การให้บริการประชาชน รวมถึงผลงานของหน่วยงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึง ทุกพื้นที่ อาทิ วิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการทํางานกับประชาชน
3.2 ให้ทุกส่วนราชการกํากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
3.3 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยให้แต่ละส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทํางานภายใน หน่วยงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และลดปริมาณการใช้กระดาษ
3.4 ให้กระทรวงพลังงานดําเนินการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.5 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางการรับรองเอกสารทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลทางกฎหมายได้อย่างไร เพื่อการนําไปใช้อ้างอิงในการติดต่อราชการของประชาชนและการปฏิบัติ ราชการภายในหน่วยงานราชการต่อไป

3.6 ให้กระทรวงสาธารณสุขสานต่อนโยบายที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และการดูแลช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน
3.7 ให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการควบคุมความสงบในพื้นที่ โดยพิจารณาการใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ในแต่ละพื้นที่ กรณีพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงก็ใช้กฎหมายปกติ หากเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ ความขัดแย้งจึงจะพิจารณาแนวทางการใช้กฎหมายพิเศษ นอกจากนี้ ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นที่ โดยจําแนกให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ ที่มีความสงบและพื้นที่เฝ้าระวัง
3.8 ให้กรุงเทพมหานครดําเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดของเมือง โดยพิจารณา จัดทําผังเมืองที่เหมาะสม รวมถึงกําหนดแนวทางการสร้างเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ รองรับการขยายความเจริญออกไปนอกเมือง ทั้งนี้ ให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างความร่วมมือ จากประชาชนในพื้นที่
3.9 ให้ทุกส่วนราชการจัดทําผลการดําเนินงานในช่วง ปี พ.ศ. 2557-2561 โดยให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาก่อนปี พ.ศ. 2557 แนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากปี พ.ศ. 2557 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา กลุ่มประชาชน ผู้ได้รับประโยชน์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรม โดยขอให้จัดส่งข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 ไปยัง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

4. ข้อเสนอ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้า ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2561 จํานวน 4 ประเด็นดังกล่าว เพื่อคณะรัฐมนตรี จะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง