'ประกันสังคม' คืนสิทธิผู้ประกันตนตามม.39 กว่า7.7แสนคน

'ประกันสังคม' คืนสิทธิผู้ประกันตนตามม.39 กว่า7.7แสนคน
22 มิถุนายน 2561
40,821

คิกออฟ! แรงงานอิสระ 20 ล้านคนต้องเข้าถึงประกันสังคม ลั่นดูแลตลอดชีวิต เผยคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกว่า 7.7 แสนคน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ โดยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตนได้มอบนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมผลักดันให้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่กำหนดให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้แรงงานภาคสมัครใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการผลักดันดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) ในการคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 มากขึ้น

รวมทั้งแก้ไขกฎหมายคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้สามารถกลับเข้าสู่การคุ้มครองในระบบประกันสังคมอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 และการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายพร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และมีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการรับ-จ่ายเงิน

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว จะพลิกโฉมประกันสังคมไทยในการขยายความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครอง แก่สมาชิกประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้แรงงานสามารถสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป รมว.แรงงานกล่าว

ด้าน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเสริม เป็นการ KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ ที่แรงงานอิสระภาคสมัครใจพึงจะได้รับจากพระราชบัญญัติประกันสังคมตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย

"และขอเชิญชวนแรงงานอิสระภาคสมัครใจ ให้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำและให้ความคุ้มครองอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม จำนวน 4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.5 ล้านคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.5 ล้านคนและอีกกว่า 20 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงานจึงดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกว่า 7.7 แสนคน ให้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง และแก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกในการคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อจูงใจให้แรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตน และได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น"ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

ขณะที่ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (เลขาธิการ สปส.)กล่าวว่าการจัดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ Concept “LIVE LIFE WELL” ดูแลตลอดชีวิต ให้สิทธิประกันสังคม เพื่อสื่อถึงความสำคัญของระบบประกันสังคม ที่เปรียบเสมือนบ้านที่พร้อมมอบความอุ่นใจให้ทุกคนได้อยู่อย่างปลอดภัย ให้เกิดความอยู่ดี มีสุข โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ประกอบด้วยแรงงานอิสระภาคสมัครใจ 800 คน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ 200 คน

โดยในช่วงเช้าได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์ให้ความรู้เรื่องผู้ประกันตน /ภาคสมัครใจมาตรา 39 มาตรา 40 การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ทำอย่างไร ให้สูงวัยอย่างมีคุณค่า” โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ รวมถึงมีการเสวนา ในหัวข้อ “ประกันสังคม สร้างสรรค์ หลักประกันชีวิต ให้สิทธิ มีสุข แก่แรงงานภาคสมัครใจ” โดยตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 โดยมี นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ

อีกทั้งภายในงานมีการจัดกิจกรรม และการให้บริการต่างๆ มากมาย อาทิ ให้บริการขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยังมีบริการรับชำระเงินสมทบของธนาคารและหน่วยบริการพันธมิตรอีก 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม บิ๊กซี และเซ็นเพย์ พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงไทย อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: