‘ไอเฟค’ ปลดล็อกประชุมผู้ถือหุ้นหาบอร์ดใหม่

‘ไอเฟค’ ปลดล็อกประชุมผู้ถือหุ้นหาบอร์ดใหม่
13 มิถุนายน 2561
2,960

“ไอเฟค” ปลดล็อก เตรียมเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลง เปิดทางผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาภายใน 7 วัน


บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 6 คน แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535


โดยการประชุมกรรมการบริษัทดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 2 คน คือ พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติที่เป็นสาระสำคัญ คือ


1.อนุมัติให้ บริษัท เตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยเร่งด่วน เพื่อเลือกตั้งกรรมกาาใหม่จำนวน 6 คน ทดแทนกรรมการที่ว่างลงจากจำนวนที่เคยมีอยู่ทั้งหมด 9 คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 83 โดยควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการได้


สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว จะต้องส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้มายังบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) หลังจากนั้น บริษัท จะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลตามรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาทั้งหมด


2.อนุมัติให้ฝ่ายจัดการของบริษัท ดำเนินการตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 23 พ.ค.2561 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ELCID) มติกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลกติกาเงื่อนไขการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ


นอกจากนี้ต้องเตรียมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในการเสนอชื่อบุคคล เตรียมจัดสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้า รับเอกสารที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ส่งเข้ามายังบริษัทและต้องรายงานให้ พลตรีบุญเลิศ ทราบ ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก.ล.ต.กำหนดหรือไม่


จัดหาโดยการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและระบบงานลงทะเบียนผู้ถือหุ้นให้พร้อมที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็วทุกประการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: