ก.เกษตรฯ ร่วมทั่วโลก จัดงาน 'World Milk Day 2018' กระตุ้นเด็กไทยดื่มนม

ก.เกษตรฯ ร่วมทั่วโลก จัดงาน 'World Milk Day 2018' กระตุ้นเด็กไทยดื่มนม
24 พฤษภาคม 2561
4,859

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมทั่วโลก จัดงาน World Milk Day 2018 หวังกระตุ้นการดื่มนมเด็กไทยเทียบเท่าสากล ในวันที่ 1 มิถุนายน นี้

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน โดยปัจจุบันกว่า 40 ประเทศทั่วโลกที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณประโยชน์จากน้ำนม ที่มีผลต่อการพัฒนาของประชากรทุกเพศทุกวัย

โดยการจัดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ของประเทศไทยในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี” โดยเน้นรณรงค์เชิญชวนดื่มนม ชื่นชมวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานจะเน้นนำเสนอความรู้และแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้เข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดื่มนม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้น ให้คนไทยหันมาดื่มนมให้มากขึ้นกว่าที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย การออกบูธของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม ร่วมสนุกกับความบันเทิงบนเวที

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวถึงสถานการณ์การดื่มนมของคนไทยที่ผ่านมาด้วยว่า จากผลสำรวจล่าสุดพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่อาเซียนเฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าอาเซียนและโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตรเท่านั้น ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดงานวันดื่มนมโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคนม เพื่อเพิ่มพลานามัยและความแข็งแรงของร่างกายของเด็กไทย

"ปัจจุบันจำนวนโคนมในประเทศไทยมีประมาณ 550,000 ตัว โดยภาคกลางเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมมากที่สุด ร้อยละ 59.75 ของประเทศ จำนวนเกษตรกรเท่ากับร้อยละ 62.23 ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด และสามารถผลิตน้ำนมดิบมีปริมาณเฉลี่ย 3,097.61 ตันต่อวัน ซึ่งประมาณร้อยละ 38 ของน้ำนมดิบ ที่ผลิตได้ใช้สำหรับโครงการนมโรงเรียน โดยมีนักเรียนที่ดื่มนมทุกวัน จำนวน 7.450 ล้านคน และร้อยละ 62 ของน้ำนมดิบใช้สำหรับตลาดนมพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับประโยชน์มากกว่า 16,248 ราย” ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: