โปรดเกล้าฯ 'พล.ต.ท.อรรถกร' เป็นรองผบฯ (พล.ต.อ.พิเศษ)

โปรดเกล้าฯ 'พล.ต.ท.อรรถกร' เป็นรองผบฯ (พล.ต.อ.พิเศษ)

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ "พลตํารวจโท อรรถกร ทิพยโสธร" เป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจเอกพิเศษ) และรักษาราชการผู้บัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ๑ นาย ดังนี้

พลตํารวจโท อรรถกร ทิพยโสธร ตําแหน่ง ผู้บัญชาการนายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจเอกพิเศษ) และรักษาราชการผู้บัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

2_1