โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารระดับสูง798รายแล้ว

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารระดับสูง798รายแล้ว
9 กันยายน 2559
84,597

"ภุชพงศ์"ปธ.ที่ปรึกษากห., "ชัยชาญ"ปลัดกห., "สุรพงษ์"ผบ.สส., "เฉลิมชัย"ผบ.ทบ., "จอม"ผบ.ทอ., "อภิรัชต์"มทภ.1 "วิจักขฐ์"มทภ.3 "ปิยวัฒน์"มทภ.4

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารระดับสูง 798 รายแล้ว

สำหรับตำแหน่งสำคัญ มีดังนี้
กระทรวงกลาโหม
พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร เป็น จเรทหารทั่วไป
พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร

กองทัพบก
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลโท สสิน ทองภักดี รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ รองเสนาธิการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
พลโท ธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
พลโท มณฑล วัฒนธร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ แม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พลโท ประสงค์ ล้อมทอง ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พลโท พะโจมม์ ตามประทีป ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พลโท สรรชัย อจลานนท์ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔
พลตรี กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
พลตรี ชูชาติ บัวขาว รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก
พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓
พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓
พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๔
พลตรี ศิริชัย เทศนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พลตรี สุรใจ จิตต์แจ้ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง
พลตรี อาวุธ เอมวงศ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
พลตรี พิษณุ บุญรักษา รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
พลตรี สาโรช เขียวขจี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี การุญ รัตนสุวรรณ รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ชํานาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด ผู้ชํานาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
พลตรี ธรรมนูญ วิถี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
พลตรี สมพงษ์ แจ้งจํารัส ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
พลตรี วรพล วิศรุตพิชญ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
พลตรี วิทยา อรุณเมธี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๔
พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พลตรี อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พลตรี ประชุม กรุดสาท ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพพบก
พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
พลตรี ธีระพล มณีแสง ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาระบบ กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓
พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙
พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗
พันเอก เจริญชัย หินเธาว์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
พันเอก สมชาติ แน่นอุดร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
พันเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
พันเอก สิทธิพร มุสิกะสิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
พันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
พันเอก ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ เปน็ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗
พันเอก วุฒิชัย นาควานิช เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
พันเอก วิชาญ สุขสง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
พันเอก จิรเดช กมลเพ็ชร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
พันเอก ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓
พันเอก พัลลภ เฟื่องฟู เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
พันเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
พันเอก เภา โพธิ์เงิน เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
พันเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
พันเอก ยุทธชัย เทียรทอง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
พันเอก สุรินทร์ นิลเหลือง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
พันเอก วสันต์ ทัพวงศ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
พันเอก อัครเดช บุญเทียม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
พันเอก ชาญชัย เอมอ่อน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
พันเอก เกษมสุข ตาคํา เปน็ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พันเอก สาธิต ศรีสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔
พันเอก บัญชา ดุริยพันธ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗
พันเอก วิทยา วรรคาวิสันต์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
พันเอก ณรัช สิงห์ปภาภร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐
พันเอก อาคม พงศ์พรหม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พันเอก ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
พันเอก สายัณห์ เมืองศรี เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
พันเอก พร ภิเศก เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พันเอก กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
พันเอก เชาวน์โรจน์ สอโส เป็น ผู้บญชาการศูนย์การบินทหารบก
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
พันเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
พันเอก ศรชัย กาญจนสูตร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
พันเอก ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
พันเอก สมคิด ดีมิตร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
พันเอก สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคํา เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
พันเอก จะนะ ปรีชา เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
พันเอก ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
พันเอก อรรถพร เป้าประจักษ์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พันเอก ทรงยศ อินทรเนตร เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
พันเอก กิตติชัย วงศ์หาญ เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
พันเอก สุขุม สุขศรี เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันเอก สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา เป็น ผู้อํานวยการสํานักแผนเตรียมพลกรมกําลังพลทหารบก
พันเอก อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก
พันเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงกรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
พันเอก ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาระบบกรมส่งกําลังบํารุงทหารบก

กองทัพเรือ
พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือโท นฤดม ชวนะเสน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท นพดล สุภากร เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ กองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศตรี สิทธิพร เกสจินดา รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

----------------------- รายชื่อทั้งหมด ------------------

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง