ครม.เห็นชอบจัดยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี

ครม.เห็นชอบจัดยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี
30 มิถุนายน 2558
4,234

ครม.เห็นชอบจัดยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ให้เลขานายกฯนั่งประธานคกก. ให้ทุกหน่วยงานเสนอแผน มอบ"วิษณุ"ถกสปช.หาแนวทางร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ที่ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ โดยมีหลักการประกอบด้วย

1.เห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2.มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี

3.มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี คือนายวิษณุ เครืองาม นำกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้แนวทางปฏิรูปดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน4.มอบหมายให้ สลค. และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จัดทำแนวทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในรูปของคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลในภาพรวมเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

ส่วนอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น1.จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำนโยบายรัฐบาล11ข้อ ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ11ด้าน และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำ และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในระยะที่2ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะที่3ต่อไป

2.เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

4.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

โดยให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี โดยให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้แนวทางปฏิรูปดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและมอบหมายให้ สลค. และสลน. จัดทำแนวทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในรูปของคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลในภาพรวมเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง