การกำกับดูแล ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

การกำกับดูแล ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

การกำกับดูแล ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

 ปัจจุบันประเทศไทยจึงมี พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เพื่อใช้การกำกับกิจการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อแยกงานนโยบาย การกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังออกจากกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและได้มาตรฐาน  

ที่สำคัญยังมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อกำกับดูแลกิจการพลังงาน ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน

สำหรับกิจการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. กิจการที่ต้องขอใบอนุญาต ได้แก่ กิจการไฟฟ้า และ กิจการก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่รวมภาคขนส่ง และ

2. กิจการที่ได้รับการยกเว้นขอใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ

 

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ

#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy

#กระทรวงพลังงาน  #พลังงานมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน